نمونه های ویزای ۵ ساله اخذ شده کانادا توسط ما

نمونه های از آخرین ویزای ۵ ساله اخذ شده کانادا توسط ما

اطلاعات شخصی متقاضی جهت حفظ اسرار هایلات شده است. نمونه های از اخرین ویزای ها ی صادر شده سه ماه اخیر سال ۲۰۱۸ با شرایط مختلف بدین شرح می باشد:

شرایط متقاضی:
– متاهل – سابقه کاری مناسب – دارای دعوتنامه فامیلی
– تمکن مالی بالا- ۲ شینگن

شرایط: متاهل – با شینگن – بدون دعوت نامه

شرایط: مجرد – بدون شینگن – دعوت نامه از برادر:

 

شرایط: خانواده متاهل – بدون شینگن – بدون دعوت نامه:

 


شرایط: خانواده متاهل – یک شینگن – دعوت نامه از دوست:

شرایط: مجرد – بدون شینگن – دعوت نامه از خواهر:


شرایط: مجرد – چهار شینگن – دعوت نامه از دوست:


 

WhatsApp WhatsApp us