مقایسه امتیاز آزمونهای زبان فرانسه و انگلیسی

زبان فرانسه:

مدرک قابل قبول: مدارک TCF, TCFQ, TEF,  TEFAQ, DELF, DALF

۵ امتیاز :  به یک مهارت ماند اسپیکینگ B2 نیاز دارید

۱۰ امتیاز :  به دو مهارت اسپکینک و لیسینینگ B2 نیاز دارید

زبان انگلیسی:

مدرک قابل قبول: فقط مدرک ایلتس

۳ امتیاز :  به سه مهارت مدرک ایلتس (نمرات با رنگ قرمز مشخص شده)  نیاز دارید

۴ امتیاز :  به چهار مهارت مدرک ایلتس (نمرات با رنگ قرمز مشخص شده )  نیاز دارید

WhatsApp WhatsApp us