اسکیلد ورکر کبک | متاهل | صدور : ۲۰۱۹

رشته مهندس برق