ز

  مشخصات درخواست کننده:


  مدرک تحصیلی
  مدت سابقه کار تمام وقت در ۱۰ سال اخیر

  سن خود را انتخاب کنید
  موضوع جلسه جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی
  نوع درخواست تاریخ حضور در این ماه از سال
  روز برگزای جلسه ساعت انتخابی
  اطلاعات پرداختی:

  پرداخت:
  دریافت شماره کارت جهت واریز حق المشاوره: کلیک نمایید

  تاریخ و ساعت واریز: (مثال: ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ - ۱۴.۲۶)

  چهار رقم اخر شماره کارت واریزی:

  ارتباط با شما:

  از چه طریقی با ما آشنا شده اید؟

  قوانین ثبت نامی و حضور در جلسه مشاوره حضوری یا تلفنی

  ۱- راس ساعت در جلسه مشاوره حضور خواهم داشت (تاخییر بعلت وجود ترافیک و سایر موارد قابل قبول نخواهد بود و زمان تاخییری از مدت زمان مشاوره کسر خواهد شد)
  ۲- در صورت کنسلی جلسه و اطلاع رسانی "فقط با ارسال ایمیل" از سمت درخواست کننده تا یک روز قبل از برگزاری جلسه ۵۰٪ هزینه جلسه مشاوره کسر و چنانجه کنسلی در روز برگزاری جلسه مشاوره از سمت درخواست کننده صورت گیرد، ۷۵% هزینه جلسه مشاوره کسر و مابقی عودت داده می شود.
  ۴- داشتن برنامه واتساب جهت تماس با شما در مشاوره تلفنی الزامیست.
  ۳- در صورت افزایش مدت زمان مشاوره هزینه اضافی طبق تعرفه را پرداخت خواهم کرد.

  WhatsApp WhatsApp us